Морско строителство

1. Изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения: морски пристанища, речни пристанища, брегозащитни съоръжения и друга инженерна инфраструктура.

2. Монтаж и демонтаж на конструкции в морето

3. Монтаж и демонтаж на детайли под вода: дълбоководни зауствания, мъртви котви, и други.

4. Набиване на пилоти и шпунтове в морето.


Top